info@crystalwindows.es +34 96 645 7253
EnglishSpanishGermanDutchFrenchRussianNorwegianPortuguesePolishSwedish
+34 96 645 7253
Uw zoekresultaten

Website voorwaarden

JURIDISCHE WAARSCHUWING

Lees alle delen van deze juridische kennisgeving voordat u deze website gebruikt. De volgende voorwaarden zijn bindend voor elke gebruiker daarvan.
In overeenstemming met de informatieplicht van Wet 34 / 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) van juli 11, worden de volgende algemene informatiegegevens van deze website hieronder verstrekt.

De reden voor deze tekst is om de functies van deze website in detail uit te leggen en die informatie te verstrekken met betrekking tot de eigenaar van de website en het doel van de inhoud die erin is opgenomen.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website-service https://crystalwindows.es/ om u te informeren in overeenstemming met wet 34 / 2002 van juli 11 over de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, van de volgende uitersten:

Bezitter: KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL
CIF: B53902672
Postadres: C / La Pansa, 14 Industriepark les Galgues Pedreguer, 03750, Pedreguer, ALICANTE
Telefoon: 966457253
E-mail: account@crystalwindows-spain.com

Registratiegegevens in het handelsregister: INCLUSIEF REGISTRATIE IN COMMERCIEEL REGISTRY

KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL Het is van plan via zijn website zijn activiteiten bekend te maken en de mogelijkheid te bieden contact op te nemen, navraag te doen, zich te abonneren op ons magazine en ons te informeren over uw claims en klachten.

Het doel van dit document is de algemene gebruiksvoorwaarden van de website vast te stellen. De algemene voorwaarden zijn verplichte acceptatie en naleving door alle gebruikers die er gebruik van willen maken.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS.

De gebruiker stemt ermee in om de website, inhoud en diensten te gebruiken, zonder inbreuk te maken op de huidige wetgeving, algemeen aanvaard gebruik en openbare orde. Het gebruik van de website voor illegale of schadelijke doeleinden tegen KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL. of een derde partij, die op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of het normale gebruik van de website kan verhinderen.

KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL garandeert dat de inhoud en diensten aangeboden door de portal het principe van waardigheid van de persoon, bescherming van jeugd en jeugd, non-discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, opinie, nationaliteit, handicap of enig ander persoonlijk aspect en sociaal respecteren.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website verlenen de gebruiker geen ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de inhoud van de website anders dan die welke hierin uitdrukkelijk worden verstrekt.

De inhoud (informatie-, geluids- en / of beeldbestanden, foto's, ontwerpen, enz.) Verzameld op de portal is eigendom van KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL of het is naar behoren geautoriseerd voor verspreiding door de rechtmatige eigenaars.

KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL verbindt zich ertoe geen valse reclame te maken en daarom is het verboden:

  • Gebruik voor alle soorten commerciële of reclamedoeleinden, anders dan strikt toegestaan.
  • De reproductie, publicatie, distributie of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaars is of wettelijk is toegestaan.
  • Elke schending van de rechten van KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL of van hun legitieme eigenaren op hen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en / of andere elementen die op de website worden ingevoegd, eigendom zijn KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL of het is naar behoren geautoriseerd voor verspreiding op deze website.

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er sprake is van een inbreuk op hun legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde inhoud op de website, moeten zij deze omstandigheid melden aan KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL wijzend op:

  • Persoonsgegevens van de belanghebbende die houder is van de vermeende inbreuk of geven aan met welke vertegenwoordiging hij handelt in het geval dat de claim wordt ingediend door een andere partij dan de belanghebbende.
  • Vermeld de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie in de kennisgeving

LINKS

Deze website biedt links naar andere eigen websites en inhoud die eigendom is van derden.

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden toegang te krijgen tot deze links. KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de gebruiker kunnen worden ontleend voor toegang tot deze links.

De gebruiker die een technisch koppelingsapparaat van zijn website naar de portal wil installeren, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van verkrijgen KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL Het leggen van de link impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL en de eigenaar van de site waar de link tot stand is gebracht, noch de acceptatie of goedkeuring door KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL van de inhoud of diensten.

De website waar de link tot stand komt, bevat geen merk, naam, logo, slogan of andere onderscheidende tekens die behoren tot KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan.

UNILATERALE WIJZIGING EN DUUR

KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL behoudt zich het recht voor om de presentatie en configuratie van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, evenals deze juridische kennisgeving, te wijzigen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL verleent geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit:

  • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de Website en / of zijn diensten of inhoud.
  • Het bestaan ​​van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud.
  • Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik, in strijd met deze voorwaarden, te goeder trouw, aan het algemeen aanvaarde gebruik of aan de openbare orde, van de website, zijn diensten of inhoud, door de gebruikers.

BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

KRISTALRUITEN DEUREN EN CONSERVATORIA SL Zoals vermeld in het 'PRIVACYBELEID' dat u op deze website kunt raadplegen, heeft u de juiste beveiligingsniveaus voor de gegevens die u verwerkt en beheert, met alle middelen en technische maatregelen die u tot uw beschikking heeft om uw vertrouwelijkheid te garanderen, misbruik ervan voorkomen, verlies, wijziging, ongeautoriseerde toegang en diefstal.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze Voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving, voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad ALICANTE (Spanje) in geval van een geschil dat voortvloeit uit de toegang tot de website.

CONTACT

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze juridische kennisgeving of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij account@crystalwindows-spain.com of stuur een schriftelijke mededeling naar het adres in de koptekst.

  • ZIE SOMMIGE VAN ONZE RECENTE INSTALLATIES