Wyniki wyszukiwania

Regulamin serwisu internetowego

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Przeczytaj wszystkie sekcje niniejszej Informacji prawnej przed skorzystaniem z tej witryny. Poniższe warunki są wiążące dla każdego użytkownika.
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w ustawie 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE) z dnia 11 lipca, poniżej podano ogólne dane informacyjne tej witryny.

Powodem tego tekstu jest szczegółowe wyjaśnienie funkcji tej witryny i dostarczenie informacji związanych z właścicielem witryny i celem zawartych w niej treści.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie z serwisu internetowego https://crystalwindows.es/ informującego zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego o następujących skrajnościach:

Właściciel: KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL
Numer VAT: B53902672
Adres: C / La Pansa, 14 Industrial Park Les Galgues Pedreguer, 03750, Pedreguer, ALICANTE
Telefon: 966457253
E-mail: konto@crystalwindows-spain.com

Dane rejestracyjne w rejestrze handlowym: ZAWIERAJĄ REJESTRACJĘ W REJESTRZE HANDLOWYM

KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL Zamierza za pośrednictwem swojej strony internetowej promować swoją działalność i oferować możliwość kontaktu, składania zapytań, subskrybowania naszego magazynu, a także informowania nas o twoich roszczeniach i skargach.

Celem tego dokumentu jest ustalenie ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej. Ogólne warunki są obowiązkową akceptacją i przestrzeganiem przez wszystkich użytkowników, którzy chcą z niej korzystać.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

Użytkownik zgadza się korzystać z witryny, treści i usług, bez naruszania obowiązujących przepisów, ogólnie przyjętych zastosowań i porządku publicznego. Korzystanie z witryny w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL. lub strona trzecia, która w jakikolwiek sposób może spowodować uszkodzenie lub uniemożliwić normalne korzystanie z witryny.

KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL gwarantuje, że treści i usługi oferowane przez portal są zgodne z zasadą godności osoby, ochroną młodzieży i dzieciństwa, niedyskryminacją ze względu na rasę, płeć, religię, opinię, narodowość, niepełnosprawność lub jakikolwiek inny aspekt osobisty i społeczny.

Niniejsze ogólne warunki korzystania ze strony internetowej nie dają użytkownikowi żadnego innego prawa do użytkowania, zmiany, wykorzystania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania treści strony internetowej innych niż te wyraźnie tu określone.

Zawartość (informacje, pliki dźwiękowe i / lub graficzne, zdjęcia, projekty itp.) Zebrane w portalu są własnością KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL lub jest należycie upoważniony do rozpowszechniania przez swoich prawowitych właścicieli.

KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL zobowiązuje się nie prowadzić fałszywych reklam i dlatego jest zabronione:

  • Używaj do wszelkiego rodzaju celów komercyjnych lub reklamowych, innych niż te ściśle dozwolone.
  • Jego powielanie, publikacja, dystrybucja lub modyfikacja, w całości lub w części, chyba że posiada uprzednią pisemną zgodę prawowitych właścicieli lub jest prawnie dozwolona.
  • Każde naruszenie praw KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL lub ich prawowitych właścicieli.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej do treści i / lub wszelkich innych elementów umieszczonych na stronie należą do KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL lub jest należycie upoważniony do rozpowszechniania na tej stronie.

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej przez wprowadzenie określonych treści na stronie internetowej, musi on powiadomić o takich okolicznościach KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL wskazując:

  • Dane osobowe zainteresowanego posiadacza praw, które rzekomo zostały naruszone, lub wskazują oświadczenie, z którym działa, w przypadku gdy roszczenie zostanie przedstawione przez stronę trzecią inną niż zainteresowana strona.
  • Wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację w sieci, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu

LINKI

Ta strona internetowa zawiera linki do innych własnych stron internetowych i treści będących własnością stron trzecich.

Jedynym celem łączy jest zapewnienie użytkownikowi dostępu do tych łączy. KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, które użytkownik może uzyskać za dostęp do tych linków.

Użytkownik, który zamierza ustanowić jakiekolwiek techniczne łącze urządzenia ze swojej strony internetowej do portalu, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę firmy KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL Ustanowienie połączenia nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji między KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL i właściciela witryny, na której znajduje się link, ani akceptacji ani zatwierdzenia przez KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL jego treści lub usług.

Strona internetowa, na której znajduje się link, nie będzie zawierała żadnej marki, nazwy, logo, hasła ani innych wyróżniających znaków należących do KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych.

JEDNOSTRONNA MODYFIKACJA I CZAS TRWANIA

KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji strony internetowej, a także niniejszej Informacji prawnej.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL nie udziela żadnej gwarancji ani nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z:

  • Brak dostępności, konserwacji i skutecznego działania Witryny i / lub jej usług lub treści.
  • Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści.
  • Nielegalne, niedbałe, oszukańcze korzystanie przez użytkowników w sposób niezgodny z niniejszymi warunkami, w dobrej wierze, z ogólnie przyjętymi zastosowaniami lub porządkiem publicznym strony internetowej, jej usług lub treści.

TRAKTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

KRYSZTAŁOWE OKNA DRZWI I OCHRONNE SL Jak stwierdzono w „POLITYCE PRYWATNOŚCI”, z którą można zapoznać się na tej stronie internetowej, przyjęto odpowiedni poziom bezpieczeństwa do przetwarzanych i zarządzanych danych, uwzględniając wszystkie dostępne środki i środki techniczne w celu zagwarantowania poufności, uniknięcia nadużywania, utrata, modyfikacja, nieuprawniony dostęp i kradzież.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

Warunki te będą podlegać ustawodawstwu hiszpańskiemu, przedłożonemu sądom i trybunałom miasta ALICANTE (Hiszpania) w przypadku wszelkich sporów wynikających z dostępu do strony internetowej.

KONTAKT

W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji prawnej lub jakichkolwiek uwag na jej temat, możesz przejść do konto@crystalwindows-spain.com lub wyślij pisemną wiadomość na adres w nagłówku.

  • ZOBACZ NIEKTÓRE NASZE OSTATNIE INSTALACJE

Ta strona wykorzystuje cookies, aby poprawić swoje doświadczenia. Będziemy zakładać, że jesteś w porządku z tym, ale można z nich zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuje Odrzucać Polityka Prywatności i CookiePolityka prywatności i Cookies